مجوز اطمینان

از زمانی که مجوز انتشار نشریه به شماره ۱۲۸۹۲/۹۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ گردید، تقریباً تمام کسانی که در صنعت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها در ایران فعال هستند حمایت خود را از مجله ابراز داشته اند. تمام سعی تیم مجله بر این است که پیشرفت رو به جلو را به خوانندگان مجله نشان دهد.