مجوز اطمینان

از زمانی که مجوز انتشار نشریه به شماره ۱۲۸۹۲/۹۴ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ گردید، تقریباً تمام کسانی که در صنعت نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها در ایران فعال هستند حمایت خود را از مجله ابراز داشته اند. تمام سعی تیم اطمینان بر این است که پیشرفت رو به جلو را به خوانندگان مجله نشان دهد. هر چند از سال ۹۶ به بعد فعالیت تیم اطمینان از حوزه مجله به انتشار مطالب در قالب پست در سایت و سایر شبکه های اجتماعی انتقال پیدا کرد و حوزه های تدریس و مشاوره نیز به آن اضافه گردید.