برای تماس با گروه اطمینان از روش های زیر استفاده کنید:

سید مجتبی حسنیان

سید مجتبی حسنیان

مدیر مسئول مجله و مدیر گروه مشاوران
از صفحه اینستاگرام گروه دیدن فرمائید:
اینستاگرام اطمینان
با پر کردن فرم تماس زیر پیام شما ایمیل می گردد: